header3

Welkom bij NASCO

Noordelijke Assuradeuren Combinatie is specialist op het gebied van inkomensverzekeringen en verzuimmanagement.

Wij bieden deskundige en innovatieve dienstverlening rond verzuimverzekeringen en het daarmee samenhangende verzuimmanagement. Hiertoe werken wij intensief samen met het professionele intermediair.

Werkgevers zien meer en meer de werknemers als het menselijk kapitaal van hun bedrijf of organisatie. De continuïteit van de bedrijfsvoering is in veel gevallen voor een belangrijk deel afhankelijk van de inzetbaarheid en de kwaliteiten van de werknemers.

Het kunnen sturen op deze inzetbaarheid, het weten wat de oorzaken kunnen zijn van uitval en de juiste interventies kunnen toepassen om de inzetbaarheid te herstellen zijn belangrijke onderdelen van het verzuimmanagement.

Uiteindelijk zijn er dan nog financiële risico’s welke samenhangen met ziekte van werknemers. Deze risico’s kunt u verzekeren door te kiezen voor een maatwerk verzuimoplossing van de Noordelijke Assuradeuren Combinatie.Doelgroep

Verzuim & Verzekering is geschikt voor werkgevers die zich willen verzekeren voor het financiële risico van het doorbetalen van loonkosten in de eerste 2 jaar van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

Noordelijke Assuradeuren Combinatie BV richt zich met de Verzuim & Verzekering op:
- In Nederland gevestigde (inschrijving KvK) werkgevers in het MKB met één of meerdere medewerker(s) die 
  nog niet de AOW-leeftijd hebben bereikt en werken in Nederland, of niet langer dan 180 dagen achtereen 
  werken in het buitenland.

Niet tot de doelgroep behoren:
- In het buitenland gevestigde werkgevers met medewerkers in Nederland
- Werkgevers die naar oordeel van Nasco een bovenmatig verzekeringsrisico vormen
- Werkgevers die voorkomen op sanctielijsten, of naar mening van Nasco een onacceptabel integriteits- c.q.
  reputatierisico vormen.

Verzuim & Verzekering
- Het meest geschikt voor werkgevers tot ca. 50 medewerkers
- Verschillende opties voor het aantal wachtdagen en de dekkingspercentages. Hierdoor is de dekking
  aanpasbaar volgens de CAO-afspraken.
- Inclusief rechtsbijstand voor regres indien een derde aansprakelijk
- In combinatie met arbodienstverlening en uit te breiden met dienstverlening op het gebied van re-integratie
  en preventie.