header3

Over ons

Noordelijke Assuradeuren Combinatie BV (Nasco) is opgericht met als doel om zelf verzekeringsoplossingen te creŽren op het gebied van inkomensverzekeringen. Bij Nasco vindt u speciaal ontwikkelde verzekeringen die alleen bij ons volmachtbedrijf te verkrijgen zijn.

Wij onderscheiden ons als professioneel financieel dienstverlener van andere volmachtbedrijven door een scherpe focus zowel op doelgroep als op activiteiten op het gebied van inkomensverzekeringen.

Als gevolmachtigde hebben wij de bevoegdheid om producten van verzekeraars onder ons eigen merk aan te bieden. Voor u als klant levert dit veel voordelen op. Door de perfect op elkaar afgestemde automatisering kunnen wij onze klanten een snelle polisafgifte bieden. Onze eigen schadeafdeling draagt zorg voor een snelle en deskundige afwikkeling van schades. Bijna alles kan direct binen ons bedrijf worden geregeld.

Als volmachtbedrijf zijn wij een snelle schakel tussen de assurantietussenpersoon en de verzekeringsmaatschappijen.


Privacy statement Noordelijke Assuradeuren Combinatie BV


Wij hechten veel waarde aan uw privacy. We doen er dan ook alles aan om persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk te behandelen. Met deze privacyverklaring geven we u graag duidelijkheid over wat we met persoonsgegevens doen.

Als u ťťn of meerdere verzekeringen bij Noordelijke Assuradeuren Combinatie BV aanvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u hoofdzakelijk via uw adviseur aan ons maar het kan ook zijn dat u rechtstreeks per e-mail, gewone post of telefoon gegevens aan ons verstrekt. Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met de persoonsgegevens en in dit Privacy Statement staat hoe wij dat doen en wat uw rechten zijn.

Wij verwerken en gebruiken persoonsgegevens in overeenstemming met:

- De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)
- De Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens FinanciŽle Instellingen
- Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem FinanciŽle instellingen

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend zijn dat ze bij u horen, zoals bijvoorbeeld uw naam en geboortedatum, contactgegevens, (IBAN)bankrekeningnummer, kenteken en in uitzonderingsgevallen uw Burgerservicenummer (BSN). Wij verwerken deze gegevens om u van dienst te zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag, de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst.

Soms zijn wij wettelijk verplicht om persoonsgegevens aan derden te verstrekken, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst. U leest hierover meer bij het gedeelte over ďinzage in uw gegevensĒ. Ook kunnen wij uw gegevens gebruiken voor bijzonderheden over uw verzekering.

Gegevens in het belang van uw verzekering die tot stand is gekomen via een adviseur/tussenpersoon kunnen wij ook met betreffende adviseur delen. In die situatie geldt in ieder geval dat dit uitsluitend gaat om verzekeringsgegevens die voor uw adviseur van belang zijn om u goed van dienst te kunnen zijn. Indien uw verzekering niet via een adviseur/tussenpersoon loopt, is dit niet aan de orde.

Om uw privacy te beschermen hebben wij organisatorische en technische maatregelen getroffen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en wij zorgen voor een optimale beveiliging van de toegangssystemen, computernetwerken, servers en ons gebouw. Bovendien bewaren wij gegevens niet langer dan noodzakelijk is.

Bijzondere persoonsgegevens
Onder bijzondere persoonsgegevens vallen bijvoorbeeld informatie over uw gezondheid, lidmaatschap van een vakbond en een strafrechtelijk verleden. Deze gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt en worden, anders dan wanneer wij op wettelijke gronden verplicht zijn, nimmer met derden gedeeld.

Medische gegevens Ė dat zijn alle gegevens omtrent uw gezondheid Ė worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van medische adviseurs. Deze gegevens worden alleen aan medewerkers verstrekt die tot de medische staf van die medische adviseur behoren en alleen als zij die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Wij werken hiervoor samen met externe specialisten die zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim.

Strafrechtelijke gegevens van bijvoorbeeld uw aanvraagformulier worden bij Noordelijke Assuradeuren Combinatie BV verwerkt door medewerkers die daarvoor geautoriseerd zijn. In het kader van de opsporing van fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik worden ook gegevens vastgelegd. Hierbij houden wij ons aan het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars en het Protocol Incidentenwaarschuwingssysteem FinanciŽle Instellingen.

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Als u of uw werkgever een verzekering bij ons aanvraagt, via uw adviseur of rechtstreeks, dan vragen wij om uw persoonsgegevens. Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om:
∑ de aanvraag te verwerken
∑ met u of uw werkgever een overeenkomst te sluiten en om die uit te voeren
∑ uw claim, declaratie of schade af te handelen
∑ fraude te voorkomen en te bestrijden. Hiervoor kunnen we ook openbare gegevens over u op internet
  gebruiken
∑ te zorgen dat de financiŽle sector veilig en integer blijft
∑ te voldoen aan wet- en regelgeving
∑ deze, voor zover toegestaan, te delen met zakelijke partners, zoals adviseurs, incassobureaus,
  expertisebureaus en herverzekeraars
∑ marktonderzoek te doen
∑ statistische analyses uit te voeren
∑ onze dienstverlening te verbeteren en onze dienstverlening beter aan te laten sluiten op uw persoonlijke
  situatie
∑ de relatie met u te onderhouden en uit te breiden
∑ u te informeren over onze producten
∑ u aanbiedingen te doen
∑ het versturen van service attenties

Raadpleging databank Stichting CIS
Om te kunnen werken binnen een verantwoord acceptatiebeleid, vragen wij informatie op bij de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) in Zeist. Deze stichting beheert verzekeringsgegevens voor in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen. Onder strikte voorwaarden stelt Stichting CIS gegevens beschikbaar om risicoís te beperken en fraude tegen te gaan. Gegevens kunnen door Stichting CIS beschikbaar worden gesteld aan belanghebbende verzekeraars, volmachten en betrokken consumenten. Op het uitwisselen van deze gegevens is het privacyreglement van de Stichting CIS van toepassing.

Dienstverlening door derden
Wij schakelen soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst met u. Dit zijn bijvoorbeeld een incassobureau, expertisebureaus, medisch adviseurs of herverzekeraars. Noordelijke Assuradeuren Combinatie BV is daarbij verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Met deze partijen maken wij afspraken over de omgang met uw gegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Nieuwe ontwikkelingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd door ons wanneer daar noodzaak toe is. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in geval van aanpassingen in onze bedrijfsactiviteiten of in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Inzage in uw gegevens
Als u een vraag hebt over uw verzekering is het belangrijk dat wij er zeker van zijn dat de vraag van u komt. Bijvoorbeeld, bij een telefonische vraag zullen onze medewerkers daarom controlevragen aan u stellen. Wanneer iemand anders namens u ons vragen stelt over uw verzekering kunnen wij pas vragen beantwoorden als u daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven of wanneer wij daartoe volgens wet- en regelgeving verplicht zijn.

In alle situaties zullen wij op zorgvuldige wijze controleren of wij met de juiste persoon van doen hebben en of deze persoon gemachtigd is om informatie in te winnen. Als uw verzekering via een adviseur loopt, verstrekken wij aan de adviseur slechts informatie die relevant is in het kader van de verzekeringsovereenkomst.

Correctie van uw gegevens
U hebt een aantal specifieke rechten als het gaat om uw persoonsgegevens. U hebt dus recht op inzage in door ons over u vastgelegde gegevens. Daarnaast hebt u het recht op het indienen van een verzoek tot correctie van uw gegevens en u hebt het recht om verzet aan te tekenen tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw gegevens (meestal gaat het dan om marketingactiviteiten). Wanneer u een verzoek tot inzage of correctie wilt doen, kunt u uw verzoek naar ons toesturen. U dient dan wel een kopie legitimatiebewijs mee te sturen. Uw verzoek kunt u vervolgens zenden aan:

Noordelijke Assuradeuren Combinatie BV
Van Maasdijkstraat 4
8441 CM HEERENVEEN
Email: info@nasco.nl

Het recht op verzet
U hebt de mogelijkheid tot recht op verzet in geval van commerciŽle aanbiedingen of acties. Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend in het belang van de verzekeringsovereenkomst die u met ons hebt en niet voor marketingactiviteiten. Wel is het mogelijk dat wij u naar aanleiding van de behandeling een schade, vragen om mee te doen aan een klanttevredenheidsonderzoek. Dit doen wij om uw informatie te gebruiken om de kwaliteit van onze dienstverlening controleren en waar nodig te verbeteren. Mocht u hiertegen bezwaar hebben, dan kunt u dit in geval van contact bij een schade aangeven.

Meldingen AP
De in onze klantenadministratie geregistreerde persoonsgegevens hebben wij gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Dit is de autoriteit die toeziet op een correcte uitvoering van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).