header3

Over ons

Noordelijke Assuradeuren Combinatie BV (Nasco) is opgericht met als doel om zelf verzekeringsoplossingen te creŽren op het gebied van inkomensverzekeringen. Bij Nasco vindt u speciaal ontwikkelde verzekeringen die alleen bij ons volmachtbedrijf te verkrijgen zijn.

Wij onderscheiden ons als professioneel financieel dienstverlener van andere volmachtbedrijven door een scherpe focus zowel op doelgroep als op activiteiten op het gebied van inkomensverzekeringen.

Als gevolmachtigde hebben wij de bevoegdheid om producten van verzekeraars onder ons eigen merk aan te bieden. Voor u als klant levert dit veel voordelen op. Door de perfect op elkaar afgestemde automatisering kunnen wij onze klanten een snelle polisafgifte bieden. Onze eigen schadeafdeling draagt zorg voor een snelle en deskundige afwikkeling van schades. Bijna alles kan direct binen ons bedrijf worden geregeld.

Als volmachtbedrijf zijn wij een snelle schakel tussen de assurantietussenpersoon en de verzekeringsmaatschappijen.


Privacyverklaring Noordelijke Assuradeuren Combinatie BV

Wij hechten veel waarde aan uw privacy. Als u ťťn of meerdere verzekeringen bij Noordelijke Assuradeuren Combinatie BV aanvraagt, vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u hoofdzakelijk via uw adviseur aan ons maar het kan ook zijn dat u rechtstreeks per e-mail, gewone post of telefoon gegevens aan ons verstrekt.

Wij gaan zorgvuldig, veilig en vertrouwelijk om met persoonsgegevens en in deze Privacyverklaring staat hoe wij dat doen en wat uw rechten zijn.

Wij verwerken en gebruiken persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens FinanciŽle Instellingen.

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarvan bekend zijn dat ze bij u horen, zoals bijvoorbeeld uw naam en geboortedatum, contactgegevens, (IBAN)bankrekeningnummer. Wij verwerken deze gegevens om u van dienst te zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor de behandeling van uw aanvraag, de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst. Zonder de persoonsgegevens kunnen wij geen verzekeringsovereenkomst met u aangaan.

Bijzondere persoonsgegevens
Onder bijzondere persoonsgegevens vallen bijvoorbeeld informatie over uw gezondheid en een strafrechtelijk verleden. Deze gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt en onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van de gegevens die zij verwerken.

Welke gegevens verwerken wij van u
Wanneer u of uw werkgever een verzekering of andere financiŽle dienst bij ons afsluit, vragen wij om persoonsgegevens. Deze gegevens verstrekt u of uw werkgever aan ons via uw/zijn adviseur of rechtstreeks via bijvoorbeeld de website, e-mail of telefoon.

Naam, adres en woonplaats
Welke gegevens we van u verwerken is afhankelijk van het contact dat we met u hebben:
∑ Als u informatie bij ons opvraagt, vragen wij u uw contactgegevens op te geven zodat wij de informatie aan u 
  kunnen sturen.
∑ Als u klant wordt, hebben wij in ieder geval uw contactgegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer
  en emailadres) nodig. Deze gegevens gebruiken wij voor uitvoering van de (verzekerings)overeenkomst die
  we met u hebben.

FinanciŽle gegevens
Als u klant bij ons bent, gebruiken wij uw bankrekeningnummer om betalingen te doen en te incasseren en voor het overmaken van het schadebedrag dat wij aan u verschuldigd zijn.
Daarnaast beschikken wij over uw salarisgegevens als uw werkgever een verzuimverzekering bij ons heeft.

Aanvullende gegevens
Voor sommige producten hebben wij nog aanvullende gegevens van u nodig, zoals bijvoorbeeld uw beroep, geboortedatum, geslacht, gezondheidsgegevens of gegevens over strafrechtelijk verleden. Deze gegevens gebruiken wij om o.a. het risico in te kunnen schatten, de voorwaarden van het product te kunnen vaststellen en eventuele schadeclaims te kunnen beoordelen.

Gezondheidsgegevens
Voor het accepteren en uitvoeren van inkomensverzekeringen hebben wij informatie over uw gezondheid nodig. Gegevens omtrent uw gezondheid worden verwerkt onder de verantwoordelijkheid van medische adviseurs. Deze gegevens worden alleen aan medewerkers verstrekt die tot de medische staf van die medische adviseur behoren en alleen als zij die gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden. Wij werken hiervoor samen met externe specialisten die zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim.

Strafrechtelijk verleden
Voor de risicobeoordeling bij schade- en inkomensverzekeringen vragen wij u informatie te verschaffen over een eventueel strafrechtelijk verleden. Strafrechtelijke feiten die langer dan 8 jaar geleden zijn gebeurd, hoeft u ons niet te melden. Strafrechtelijke gegevens op bijvoorbeeld uw aanvraagformulier worden door ons alleen verwerkt door medewerkers die daarvoor geautoriseerd zijn.

Gegevens over uw contacten met ons
Wij verwerken gegevens over het contact dat u met ons had:

∑ Waarover ging het contact (product, advies, aanbieding, servicegesprek, bericht, klacht, informatie).
∑ Wanneer was het contact en met welke afdeling.
∑ Hoe (via post, onze website, e-mail, telefoon, adviseur).

Wij gebruiken deze gegevens om:

∑ Te zien waar we eerder met u contact over hebben gehad. Was het een vraag of een klacht of een advies over
  een product? Dan kunnen we dit teruglezen in het klantdossier en u bij een volgend contact gerichter te woord
  staan.

Hoe komen we aan uw gegevens?
In de meeste gevallen krijgen wij de gegevens rechtstreeks van u of van uw werkgever. Naast de informatie die wij van u of uw werkgever krijgen, kunnen we ook gegevens ontvangen van andere (externe) partijen zoals Centraal Bureau voor Statistiek (CBS), UWV, arbodiensten of marktonderzoekbureaus. We leggen in ons verwerkingenregister vast van welke bronnen we gegevens hebben ontvangen als deze bronnen bij ons bekend zijn. We informeren u zoveel mogelijk over de bronnen waar we de gegevens van hebben ontvangen. We zorgen er bij elke verwerking van persoonsgegevens voor dat alleen die persoonsgegevens worden verwerkt die accuraat, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn.

Waarom verwerken wij uw gegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden

∑ Voor het aangaan en/of uitvoeren van (verzuim)verzekeringen of andere financiŽle diensten en/of voor het
  geven van advies over onze producten.
∑ Om bij de dienstverlening beter te kunnen inspelen op uw persoonlijke situatie en voor marketingactiviteiten,
  waaronder uitbreiding van de klantrelatie.
∑ Voor analyses van persoonsgegevens om het producten- en dienstenaanbod te verbeteren en beter af te
  stemmen op de wensen van onze (potentiŽle) klanten.
∑ Voor het voorkomen en bestrijden van fraude ten opzichte van Noordelijke Assuradeuren Combinatie en
  andere financiŽle instellingen.
∑ Om informatie te verstrekken aan en te ontvangen van andere partijen als dat noodzakelijk is in verband met
  de uitvoering van uw product, zoals assurantietussenpersonen. Wij informeren hen onder andere als er op het
  product een betalingsachterstand ontstaat.
∑ Voor statistische analyses
∑ Om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wat is de rechtsgrond om uw persoonsgegevens te gebruiken?
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van ťťn van de onderstaande wettelijke grondslagen:

∑ U heeft toestemming gegeven.
∑ De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld een
  verzekeringsovereenkomst.
∑ De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
∑ De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld wanneer we
  een onderzoek naar mogelijke fraude doen.

Hoe beveiligen we uw gegevens?
Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens en nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen om een passend beschermingsniveau te waarborgen.

We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk daarbij aan maatregelen om onze IT-systemen veilig te gebruiken en misbruik te voorkomen. Maar ook aan beveiliging van fysieke ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen. We zorgen voor training van onze medewerkers op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. Alleen geautoriseerd personeel kan uw gegevens inzien en verwerken.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. In sommige gevallen bepaalt de wet hoe lang wij gegevens mogen of moeten bewaren. In andere gevallen hebben wij zelf bepaald hoe lang wij uw gegevens nodig hebben. Polis-/klantdossiers bijvoorbeeld bewaren we minimaal 7 jaar na het beŽindigen van de relatie met Noordelijke Assuradeuren Combinatie BV.

Met wie delen we uw gegevens?
Wij schakelen soms andere bedrijven in om diensten voor ons uit te voeren die te maken hebben met de uitvoering van de verzekeringsovereenkomst met u. Dit zijn bijvoorbeeld een incassobureau, expertisebureaus, re-integratiebedrijven, medisch adviseurs of herverzekeraars. Noordelijke Assuradeuren Combinatie BV is daarbij verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. Met deze partijen maken wij afspraken over de omgang met uw gegevens, zodat uw privacy gewaarborgd blijft.

Raadpleging databank Stichting CIS
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij uw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal informatiesysteem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS) te Den Haag. In dit kader kunnen deelnemers van Stichting CIS ook onderling gegevens uitwisselen. Doelstelling hiervan is risicoís te beheersen en fraude tegen te gaan. Het privacyreglement van de Stichting CIS is van toepassing.

Wat zijn uw rechten?

Gegevens inzien of verbeteren
U hebt het recht om ons te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken en om onjuiste gegevens te laten aanpassen of verwijderen. Voor het verstrekken van de opgave van uw persoonsgegevens kunnen wij u verzoeken zich te identificeren, bijvoorbeeld een kopie van een geldig identiteitsbewijs te overleggen.

Gegevens laten verwijderen en het recht om Ďvergeten te wordení
In een aantal gevallen en onder voorwaarden heeft u het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te laten wissen. Dit is het geval indien:

∑ De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins
  verwerkt.
∑ U de toestemming voor het verwerken heeft ingetrokken.
∑ U gegrond bezwaar maakt tegen de verwerking.
∑ Uw persoonsgegevens door ons onrechtmatig zijn verwerkt.
∑ Er een wettelijke verplichting is om de persoonsgegevens te wissen.
∑ Het persoonsgegevens betreft van uw kind, die zijn verzameld in verband met een rechtstreeks aanbod van
  internetdiensten aan uw kind.

Beperking van de verwerking
Als u van mening bent dat wij u persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of dat de door ons verwerkte gegevens onjuist zijn, kunt u verzoeken om beperking van de verwerking. Dit betekent dat de gegevens niet meer door ons mogen worden verwerkt.

Overdracht van de gegevens (dataportabiliteit)
U heeft het recht om een kopie te krijgen van persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of op basis van uw toestemming. Het gaat hier alleen om persoonsgegevens die wij van u zelf hebben ontvangen en niet om gegevens die wij van derden hebben ontvangen. Het doel van dit recht is om u in staat te stellen deze gegevens eenvoudig over te dragen aan een andere partij.

Recht van bezwaar
U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van ons gerechtvaardigd belang of het gerechtvaardigd belang van een derde. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Afmelden voor persoonlijke aanbiedingen
U hebt het recht om u af te melden voor nieuwsbrieven of persoonlijke aanbiedingen over onze verzekeringen of andere financiŽle diensten.

Wanneer u een verzoek tot inzage of correctie wilt doen, kunt u uw verzoek naar ons toesturen:

Noordelijke Assuradeuren Combinatie BV
Postbus 77
8440 AB HEERENVEEN
Email: info@nasco.nl

Nieuwe ontwikkelingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd door ons wanneer daar noodzaak toe is. Dit kan bijvoorbeeld aan de orde zijn in geval van aanpassingen in onze bedrijfsactiviteiten of in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Meldingen Autoriteit Persoonsgegevens
De in onze klantenadministratie geregistreerde persoonsgegevens hebben wij gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) in Den Haag.

Vragen of klachten?
Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan kunt contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of u kunt een brief sturen naar:

Noordelijke Assuradeuren Combinatie BV
T.a.v. de privacy officer
Postbus 77
8440 AB HEERENVEEN

Heeft u klachten over privacy dan kunt u contact met ons opnemen via het klachtformulier op onze website. Ook kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.